Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o kupujících jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Prodávající: PRIVATE LABEL s.r.o., IČO: 24270181, se sídlem K Radotínu 492, 155 31 Praha 5

S ohledem na skutečnost, že e-shop je provozován prodávajícím v součinnosti se společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. na základě zvláštní smlouvy, jíž obě smluvní strany společně určily účely a prostředky zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu, jsou prodávající a společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. společnými správci osobních údajů zákazníků e-shopu ve smyslu čl. 26 GDPR a dohodli se tak, že informační povinnosti vůči zákazníkům e-shopu dle GDPR bude plnit prodávající. Prodávající v této souvislosti informuje subjekty údajů (fyzické osoby, příp. kontaktní osoby právnických osob), že:

  • společnými správci jejich osobních údajů jsou prodávající a společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401.
  • účelem zpracování jejich osobních údajů je plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu a s tím související vypořádávání vzájemných pohledávek mezi společnými správci, dále vedení uživatelských účtů na e-shopu a zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů - v případě nákupu s registrací a zasílání obchodních sdělení, nesvědčí-li pro jejich zasílání oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smluv uzavřených se subjekty údajů v případě nákupu s registrací i bez (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění souvisejících právních povinností prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu společných správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jimiž je zajištění stávající úrovně a zlepšování provozu e-shopu a související vzájemné finanční vypořádání společných správců a zasílání obchodních sdělení např. kupujícím, kteří již v e-shopu nakoupili a možnost zasílání obchodních sdělení předem neodmítli, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  • příjemci jejich osobních údajů mohou být zejména externí poskytovatelé služeb společných správců (např. poskytovatelé účetních, IT a obdobných služeb), dále subjekty zajišťující dopravu objednaného zboží k zákazníkům a případné doplňkové služby (např. gravírování) a v zákonem stanovených případech orgány veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
  • jejich osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky (nákup bez registrace), resp. po dobu existence příslušného uživatelského účtu (nákup s registrací), dále po dobu trvání záručních lhůt, odpovědnosti za vady a promlčecích lhůt ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).
  • je-li zpracování jejich osobních údajů založeno na souhlasu (např. v případě registrace nebo zasílání personalizovaných obchodních sdělení), mají právo tento souhlas kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu info@prestigeselection.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející tomuto odvolání;
  • mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  • mají právo vznést kdykoli námitku proti přímému marketingu;
  • poskytování osobních údajů pro účely nákupu přes e-shop je smluvním požadavkem prodávajícího a kupující není povinen je poskytnout, nicméně v takovém případě nebude možné uzavřít kupní smlouvu;
  • prodávající získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. získává jejich osobní údaje prostřednictvím prodávajícího;
  • výše uvedená práva mohou subjekty údajů uplatnit u kteréhokoli správce, prioritně jsou však žádáni o jejich uplatňování u prodávajícího za oba správce prostřednictvím kontaktů uvedených na prestigeselection.cz .

V případě zakoupení zboží prostřednictvím e-shopu je prodávající podle zákona č. 490/2004 Sb. na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se obdobného zboží i bez jeho výslovného souhlasu. Kupující má možnost zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout zasláním e-mailu s předmětem „NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ“ z e-mailu, který uvedl při nákupu zboží, na e-mail info@prestigeselection.cz.