Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prestigeselection.cz (dále jen „e-shop“), kdy na jedné straně stojí společnost PRIVATE LABEL s.r.o., IČO: 24270181, se sídlem K Radotínu 492, 155 31 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199341, jako provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „VOP“).

Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „vstoupit“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP.

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem, jakož i další závazky, se řídí zejména ustanoveními § 1810 a násl. a § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele), jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy a těmito VOP.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Postup vedoucí k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem, jakož i další závazky výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména ustanoveními § 2079 a násl. OZ. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky zákazníkem prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím (prezentace zboží umístěná v e-shopu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží – ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.). Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Zákazník odesláním (zadáním) objednávky v e-shopu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění VOP umístěné v prezentaci e-shopu včetně upozornění, že fyzické osobě, u níž se ukáže, že nedovršila věku 18 let, nebude zboží předáno a ze strany prodávajícího dojde k odstoupení od kupní smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží uvedené na prezentaci e-shopu jsou uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně u konkrétního zboží stanoveno jinak. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny, ať už sortiment zboží či jeho ceny uvedené v prezentaci e-shopu jsou vyhrazeny. Nabídka zboží uvedeného v prezentaci e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje apod.) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě prodávajícího, prodávající kupujícímu předem potvrdí (emailovým oznámením) cenu a orientační termín dodání zboží. Je-li konečná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené kupní smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

K úhradě ceny zboží může kupující využít následujících způsobů:

Způsob úhrady kupní ceny:

Cena za způsob úhrady kupní ceny:

Hotově / kartou na prodejně

Zdarma

Bankovním převodem

Zdarma

Online platební kartou (Gopay) 

Zdarma

Dobírka

Zdarma

Hotově při převzetí

Zdarma

(DOPRAVA) DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, MOŽNOST ODMÍTNOUT PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě na jeho náklady znovu odesláno. Objednané zboží prodávající doručuje dle velikosti a váhy prostřednictvím smluvních přepravních služeb (dále jen „provozovatel přepravních služeb“).

Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně, obvykle do 2–10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn ze strany prodávajícího. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu (dle výběru způsobu dodání zboží).

Daňové doklady (faktury) prodávající vystavuje a zasílá kupujícímu výhradně elektronicky. Účtenka (zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb) je kupujícímu přiložena k zásilce se zbožím nebo je kupujícímu zaslána elektronicky na email uvedený kupujícím v objednávce. Kupující výslovně souhlasí s tím, že volbu způsobu vystavení účtenky učiní prodávající, jakož i s případnou elektronickou formou účtenky.

Při převzetí zboží (při osobním odběru zboží či od provozovatele přepravních služeb) si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu provozovatele přepravní služby.

Dopravu zboží prodávající zajišťuje prostřednictvím provozovatelů přepravních služeb po celé České republice. Ceny dopravy (níže) jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následujících způsobů:

Způsob dopravy (dodání) zboží ČR:

Cena za dopravu (dodání) zboží:

WE/DO doručení na adresu

149,- Kč

Uloženka.cz

89,- Kč

Zásilkovna.cz

109,- Kč

Česká pošta - Balík "Do ruky" s pojištěním Křehké 

189,- Kč

Česká pošta - Balík "Na poštu"

169,- Kč

Česká pošta - Balík "Do Balíkovny"

149,- Kč

Kurýr po Praze

239,- Kč

Kurýr po Praze EXPRES

250,- Kč

Osobní odběr Praha 1, Kozí 9

Zdarma

Podrobnější informace o přepravě:

Česká Pošta:

Balík do ruky:

 • Zákazníkovi je účtováno v rámci ČR dopravné ve výši 189,– Kč vč. DPH za obchodní balík do 10kg (max 6 kusů láhví). Nad váhu 10kg je účtováno 189,– Kč vč. DPH za další obchodní balík. Způsob doručování zásilky: Balík do ruky s pojištěním Křehký.
 • Při objednávce nad 4000,– Kč vč. DPH je doprava ZDARMA, nepřesáhne-li váha obchodního balíku 10kg. O překročení váhy obchodního balíku bude zákazník vždy dopředu upozorněn telefonicky nebo emailem.
 • Při ukončení objednávky není možné váhu obchodního balíku určit v objednávkovém formuláři ihned z důvodů častých změn balení produktů a jejich váhy, proto o dalším zasílaném balíku, tzn. o překročení váhy obchodního balíku nad 10kg (včetně balícího materiálu cca 2kg), budou naši zákazníci informováni individuálně.

Balík na poštu: 

 • Zákazníkovi je účtováno v rámci ČR dopravné ve výši 169,– Kč vč. DPH za obchodní balík do 10kg (max 6 kusů láhví). Nad váhu 10kg je účtováno 169,– Kč vč. DPH za další obchodní balík. Způsob doručování zásilky: Balík do ruky s pojištěním Křehký.
 • Při objednávce nad 4000,– Kč vč. DPH je doprava ZDARMA, nepřesáhne-li váha obchodního balíku 10kg. O překročení váhy obchodního balíku bude zákazník vždy dopředu upozorněn telefonicky nebo emailem.
 • Při ukončení objednávky není možné váhu obchodního balíku určit v objednávkovém formuláři ihned z důvodů častých změn balení produktů a jejich váhy, proto o dalším zasílaném balíku, tzn. o překročení váhy obchodního balíku nad 10kg (včetně balícího materiálu cca 2kg), budou naši zákazníci informováni individuálně.
 • Doručení zásilky 1-2 pracovní dny

TOPALKOHOL Kurýr po Praze:

 • V Praze je doprava zboží zajišťována naším pracovníkem, který zákazníka telefonicky kontaktuje, dohodne termín odběru, zajistí výběr hotovosti a doručí zboží do 3 pracovních dnů ode dne objednání.
 • Tato služba je zpoplatněna 99,– Kč vč. DPH.
 • Při objednávce nad 2000,– Kč vč. DPH je doprava ZDARMA. Pro tento způsob doručení neplatí váhové omezení.
 • O svátcích a víkendech kurýři nerozváží.
 • Rozvoz od 8:00 - 15:30 každý všední den

TOPALKOHOL Kurýr EXPRES po Praze:

 • V Praze je doprava zboží zajišťována naším pracovníkem, který zákazníka telefonicky kontaktuje, dohodne čas odběru, zajistí výběr hotovosti a doručí zboží do 24 hodin od přijetí objednávky.
 • Doprava Kurýr po Praze Expres je zpoplatněna 250,– Kč vč. DPH i v případě, že cena dodávky přesáhne 4000,– Kč vč. DPH.
 • O svátcích a víkendech kurýři nerozváží.
 • Rozvoz od 8:00 - 15:30 každý všední den.

WEDO HOME přepravní společnost: 

 • Zákazníkovi je účtováno v rámci ČR dopravné ve výši 149,– Kč vč. DPH za balík do 10kg (max.6 kusů láhví a max 24ks plechovek o obsahu 0,33l). Nad váhu 10kg je účtováno 149,– Kč vč. DPH za další balík. Při objednávce nad 4000,– Kč vč. DPH je doprava ZDARMA, nepřesáhne-li váha balíku 10kg. O překročení váhy balíku bude zákazník vždy dopředu upozorněn telefonicky nebo emailem.
 • Zákazníkovi je účtováno v rámci SK dopravné ve výši 350,– Kč vč. DPH za balík do 10kg (max.6 kusů láhvía max 24ks plechovek o obsahu 0,33l). Nad váhu 10kg je účtováno 350,– Kč vč. DPH za další balík. Při objednávce nad 6000,– Kč vč. DPH je doprava ZDARMA, nepřesáhne-li váha balíku 10kg. O překročení váhy balíku bude zákazník vždy dopředu upozorněn telefonicky nebo emailem.
 • Při ukončení objednávky není možné váhu obchodního balíku určit v objednávkovém formuláři ihned z důvodů častých změn balení produktů a jejich váhy, proto o dalším zasílaném balíku, tzn. o překročení váhy obchodního balíku nad 10kg (včetně balícího materiálu cca 2kg), budou naši zákazníci informováni individuálně.
 • Zákazníkovi je zboží doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce. O době doručení objednávky jsou zákazníci informováni zasílanou SMS zprávou
 • Doručení zásilky 1-3 pracovní dny

Osobní odběr Praha:

 • Zboží určené k osobnímu odběru bude uloženo 1 týden od dodání na místo určení. 
 • Praha 1Kozí 9, Gallery Shop Wine & Spirits. Provozní doba: Po – Pá 11:00 – 19:00 hod. Tato služba je ZDARMA. Mapa zde.

Osobní odběr Uloženka.cz:

 • V rámci ČR je tato služba zpoplatněna 89,– Kč vč. DPH. V případě objednávky nad 4000,– Kč vč. DPH je služba ZDARMA (max. počet 6 kusů láhví a max 24ks plechovek o obsahu 0,33l, platí i u SK).
 • V rámci SK je tato služba zpoplatněna 250,– Kč vč. DPH (9,25 €). V případě objednávky nad 6000,– Kč vč. DPH je služba ZDARMA.
 • Zákazník je informován SMS zprávou a emailem o tom, že jeho zásilka je připravena k převzetí.
 • Zboží určené k osobnímu odběru bude uloženo 1 týden od dodání na místo určení
 • www.ulozenka.cz
 • Doručení zásilky na odběrové míst 2-3 pracovní dny.

OSOBNÍ ODBĚR zásilkovna.CZ:

 • V rámci ČR je tato služba zpoplatněna 109,- Kč vč. DPH za balík do 5kg. V případě objednávky nad 4.000,- Kč vč. DPH je služba ZDARMAnepřesáhne-li váha balíku 5kg (max.2 kusy láhví a max 12 ks plechovek o obsahu 0,33l, platí i u SK). O překročení váhy balíku bude zákazník vždy dopředu upozorněn telefonicky nebo emailem.
 • U této společnosti nelze vytvářet sdružené zásilky, tedy na jedno číslo objednávky více balíků.
 • Zákazníkovi je účtováno v rámci SK dopravné ve výši 165,– Kč vč. DPH (6 €) za balík do 5kg. O překročení váhy balíku bude zákazník vždy dopředu upozorněn telefonicky nebo emailem.
 • V případě, že zvolíte službu Z-BOX je nutné váhu dodržet, jinak bude objednávka službou Zásilkovna vrácena zpět odesílateli. Obsah zásilky pro splnění váhy musí být max 2 kusy láhví o obsahu 1l.Totéž platí i pro SK.
 • Zákazník je informován SMS zprávou a emailem o tom, že jeho zásilka je připravena k převzetí.
 • Zboží určené k osobnímu odběru bude uloženo 1 týden, od dodání na místo určení
 • www.zasilkovna.cz
 • Doručení do 2-5 pracovních dnů
 • Přes dopravní společnost Zásilkovna.cz NELZE zasílat zboží o rozměrech vyšších jak 120cm celkem 

Není možné garantovat přesnou hodinu dodání. Balíky se odváží na sběrná distribuční centra a dle vnitřního systému a rozvozových tras je kurýrní služby expedují následující den. Pokud není adresát zastižen, je následně kontaktován. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží do 14 dnů od odstoupení za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství.

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na který budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník). Tato částka bude poukázána na uvedený účet do 14-ti dnů.

Způsob vrácení zboží:

 • Česká Pošta: balík zašlete na adresu: toplakohol.cz, P.O.BOX 9, Praha 5
 • Uloženka.cz: v tomto případadě nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle: +420 721 880 880 nebo na email: info@prestigeselection.cz. Zadáme zpětné podání zásilky, obratem Vám na Váš email zašleme potřebné doklady a poté stačí vrácenou zásilku vložit na pobočku Uloženka.cz.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních (posledních) tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že se ukáže, že kupující nedovršil 18 let (příp. neprokáže dovršení věku způsobem uvedeným výše např. občanským průkazem) při předávání balíku obsahujícího zboží, čímž dojde k porušení podmínek stanovených těmito VOP a ujednání kupní smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA (REKLAMACE)

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitelem, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození zboží a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu nebo dodat nové zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním.

Kupující-spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

- právo na bezplatnou opravu zboží, je-li taková oprava možná;

- právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3krát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat;

- právo na odstoupení od kupní smlouvy lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat

Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. OZ.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu-spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

V případě vady věci může kupující zaslat na reklamační oddělení prodávajícího: info@prestigeselection.cz Pro podrobnější informace se kupující může obrátit přímo na zákaznické centrum prodávajícího +420 721 880 880 Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží má kupující-spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající, v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

Při registraci zákazníka na e-shopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje požadované při nákupu zboží. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, a to buď prostřednictvím zákaznické linky prodávajícího, nebo zněnu provést přímo ve správě zákaznického účtu v e-shopu.

Během registrace je zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu, je prodávající oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody (újmu), které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTORSKÉ PRÁVO, COOKIES

Informace o kupujících jsou zpracovávány v souladu s platnými a účinnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

S ohledem na skutečnost, že e-shop je provozován prodávajícím v součinnosti se společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. na základě zvláštní smlouvy, jíž obě smluvní strany společně určily účely a prostředky zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu, jsou prodávající a společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. společnými správci osobních údajů zákazníků e-shopu ve smyslu čl. 26 GDPR a dohodli se tak, že informační povinnosti vůči zákazníkům e-shopu dle GDPR bude plnit prodávající. Prodávající v této souvislosti informuje subjekty údajů (fyzické osoby, příp. kontaktní osoby právnických osob), že:

 • společnými správci jejich osobních údajů jsou prodávající a společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., IČ 49790765, sídlem T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, PSČ 360 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 401.
 • účelem zpracování jejich osobních údajů je plnění kupních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu a s tím související vypořádávání vzájemných pohledávek mezi společnými správci, dále vedení uživatelských účtů na e-shopu a zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování je souhlas subjektu údajů - v případě nákupu s registrací a zasílání obchodních sdělení, nesvědčí-li pro jejich zasílání oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), plnění smluv uzavřených se subjekty údajů v případě nákupu s registrací i bez (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění souvisejících právních povinností prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu společných správců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jimiž je zajištění stávající úrovně a zlepšování provozu e-shopu a související vzájemné finanční vypořádání společných správců a zasílání obchodních sdělení např. kupujícím, kteří již v e-shopu nakoupili a možnost zasílání obchodních sdělení předem neodmítli, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • příjemci jejich osobních údajů mohou být zejména externí poskytovatelé služeb společných správců (např. poskytovatelé účetních, IT a obdobných služeb), dále subjekty zajišťující dopravu objednaného zboží k zákazníkům a případné doplňkové služby (např. gravírování) a v zákonem stanovených případech orgány veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 • jejich osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro vyřízení objednávky (nákup bez registrace), resp. po dobu existence příslušného uživatelského účtu (nákup s registrací), dále po dobu trvání záručních lhůt, odpovědnosti za vady a promlčecích lhůt ve vztahu k odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, jakož i po dobu trvání zákonných archivačních lhůt (např. ve vztahu k daňovým dokladům).
 • je-li zpracování jejich osobních údajů založeno na souhlasu (např. v případě registrace nebo zasílání personalizovaných obchodních sdělení), mají právo tento souhlas kdykoli odvolat e-mailem zaslaným na adresu info@prestigeselection.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování předcházející tomuto odvolání;
 • mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • mají právo vznést kdykoli námitku proti přímému marketingu;
 • poskytování osobních údajů pro účely nákupu přes e-shop je smluvním požadavkem prodávajícího a kupující není povinen je poskytnout, nicméně v takovém případě nebude možné uzavřít kupní smlouvu;
 • prodávající získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. získává jejich osobní údaje prostřednictvím prodávajícího;
 • výše uvedená práva mohou subjekty údajů uplatnit u kteréhokoli správce, prioritně jsou však žádáni o jejich uplatňování u prodávajícího za oba správce prostřednictvím kontaktů uvedených na prestigeselection.cz .

V případě zakoupení zboží prostřednictvím e-shopu je prodávající podle zákona č. 480/2004 Sb. na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se obdobného zboží i bez jeho výslovného souhlasu. Kupující má možnost zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout zasláním e-mailu s předmětem „NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ“ z e-mailu, který uvedl při nákupu zboží, na e-mail info@prestigeselection.cz

Veškeré materiály publikované na prezentaci e-shopu prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Zboží, které je v prezentaci e-shopu uvedeno, informace o zboží a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení zboží, obchodních firem a názvů společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

COOKIES

Prodávající a společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. jakožto společní správci dále zpracovávají osobní údaje návštěvníků webové stránky e-shopu, které získávají přímo od subjektů údajů, případně v závislosti na nastavení internetového prohlížeče subjektu údajů od třetích stran např. prostřednictvím cookies. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů těchto subjektů údajů je nezbytnost pro účely plnění oprávněného zájmu společných správců na řádném fungování e-shopu a zobrazování všech jeho možností a funkcí návštěvníkům, před kterým nemají přednost práva a svobody subjektů údajů, resp. souhlas subjektu údajů vyjádřený obecným nastavením jeho internetového prohlížeče (ve vztahu ke cookies).

Společní správci mohou při naplňování účelu zpracování předávat osobní údaje subjektů údajů externím poskytovatelům služeb (např. správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb apod.) a v případě udělení souhlasu s takovým zpracováním rovněž třetím stranám, které mohou následně údaje užívat např. pro zobrazování či cílení své reklamy.

Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu trvání předmětného účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu subjektu údajů, je-li právním základem zpracování.

Subjekty údajů mají právo svůj souhlas, je-li na něm zpracování založeno, kdykoli odvolat (např. přenastavením svého internetového prohlížeče), jakož i další práva uvedená výše.

Poskytování osobních údajů subjektů údajů společným správcům není zákonným ani smluvním požadavkem a souvisí s realizací předmětného oprávněného zájmu společných správců na řádném fungování e-shopu, resp. v případě zpracování založeného na souhlasu subjektu údajů je zcela dobrovolné.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na prezentaci e-shopu.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 12. 2021.